Szkolenia dla nauczycieli

 

SZKOLENIA NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM


Celem szkolenia na poziomie zaawansowanym było pogłębianie wiedzy nauczycieli, dla których edukacja globalna jest stałym elementem pracy dydaktycznej co powoduje, że dysponują już podstawowymi informacjami i doświadczeniem w tym zakresie.

 

Do szkoleń zostali zaproszeni nauczyciele prowadzący zajęcia na poziomie nauczania od szkoły podstawowej do szkoły średniej z terenu całej Polski. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu było oprócz wykazania się doświadczeniem w zakresie realizacji zagadnień z zakresu edukacji globalnej zobowiązanie się do napisania 1 scenariusza lekcji.

 

Zakres tematyczny szkoleń:

 

CZY EDUKACJA GLOBALNA TO EDUAKACJA O WSZYSTKIM?

W trakcie zajęć uczestnicy dokonali wspólnie z prowadzącym dekonstrukcji pojęcia często błędnie pojmowanego. Ustalili jakie zagadnienia zgodnie z przyjętym kluczem są tożsame dla Eg, a jakie pozostają na granicy lub poza. Klucz doboru: podział na globalne południe i globalną Północ, perspektywa mieszkańców krajów globalnego Południa i kodeks etyczny.

 

PRAWA CZŁOWIEKA W SKALI GLOBALNEJ

Geneza Celów zrównoważonego rozwoju ONZ związana jest ze zmianą kierunku polityki międzynarodowej wobec problemów globalnych. Priorytety w tym zakresie obejmują stabilność państwa, przejrzystość procedur, przestrzeganie praw człowieka oraz demokratyczne rządy prawa.

 

ZROWNOWAŻONY ROZWOJ

Przygotowując obrady Szczytu zrównoważonego rozwoju ONZ, na którym przyjęto Cele zrównoważonego rozwoju dużo miejsca poświęcono zagadnieniom, które stanowiły treść Milenijnych celów rozwoju. Celem tego bloku zajęć jest możliwie szerokie i wieloaspektowe przyjrzenie się problemom wykluczenia społecznego, nierówności i dyskryminacji, analizując ich wpływ na poziom życia mieszkańców globalnego Południa.

 

NA RATUNEK PLANECIE

Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka były i pozostają nadal elementem kluczowym z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Celem tych zajęć będzie zwrócenie uwagi odbiorców na zwiększenie wagi, jaką społeczność międzynarodowa przewiązuje do działań na rzecz planety (szczególnie klimatu). Nawiążemy przy tym do wydarzeń związanych ze Szczytem klimatycznym, którym miał miejsce w Paryżu w 2015 roku.

 

 

SZKOLENIA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM


Celem szkolenia na poziomie podstawowym było zainspirowanie nauczycieli do realizacji zagadnień związanych z edukacją globalną. Konieczność przeprowadzenia szkoleń na poziomie podstawowym znalazła uzasadnienie w naszych dotychczasowych doświadczeniach z realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej. Zapotrzebowanie na tego typu ofertę szkoleniową jest niezmiennie wysokie i, jak wynika z relacji uczestników, jest wielokrotnie inspiracją do dalszego kształcenia w tej dziedzinie oraz podejmowania konkretnych działań edukacyjnych z uczniami. Jest też motywacją do rzetelniejszej realizacji treści edukacji globalnej zawartej w obowiązującej podstawie programowej.

 

Zakres tematyczny szkoleń:

 

WPROWADZENIE

Wprowadzenie do edukacji globalnej – podstawowe pojęcia i zakres merytoryczny. Najważniejsze problemy decydujące o podziale współczesnego świata na globalną Północ i globalne Południe.

 

GLOBALNE WSPÓŁZALEŻNOŚCI

Ten blok zajęć koncentrował się na problematyce przemysłu odzieżowego, wytwórczego i wydobywczego. Celem zajęć było zainspirowanie uczestników do myślenia w kategoriach przyczynowo-skutkowych, o tym jakie czynniki (społeczne, ekonomiczne, polityczne) sprawiają, że określone kraje zaliczają się do globalnej Północy, a inne do globalnego Południa.

 

ZAWARTOŚĆ TWOJEGO KOSZYKA, CZYLI O ODPOWIEDZIALNEJ KONSUMPCJI

Główny nacisk położony został na perspektywę lokalną i skupimy się na budowaniu wśród uczestników przekonania o tym, że własnymi codziennymi wyborami mają wpływ na zmniejszanie lub utrwalanie globalnych nierówności.

 

PRAWA GLOBALNE, CZY PRAWA LOKALNE?

Celem zajęć było zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi systemu ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw III generacji, w tym prawa do rozwoju.