Ścieżki rozwoju - pakiet edukacyjny - do pobraniaW imieniu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK realizującej projekt: „Globalnie, czyli wspólnie” oddajemy w Państwa ręce pakiet edukacyjny dla nauczycieli i edukatorów nieformalnych zatytułowany: „Ścieżki rozwoju”.

Działania podejmowane przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej ZNAK w zakresie edukacji globalnej są wyrazem perspektywicznego myślenia i systemowego podejścia do kształcenia w tej złożonej dziedzinie. W naszej pracy koncentrujemy się na udzielaniu wsparcia merytorycznego kadrze dydaktycznej, warsztatach prowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz publikacjach przygotowywaniu publikacji promujących praktyczne wykorzystywanie zdobytej wiedzy. Za jeden z najistotniejszych elementów każdego projektu uważamy fazę ewaluacji, która umożliwia dokonanie oceny zajęć oraz zgłoszenie dalszych potrzeb edukacyjnych przez odbiorców naszych działań - – zarówno dydaktyków, jak i uczniów. Staramy się, aby nasza oferta stanowiła konkretną, realną i praktyczną odpowiedź na Państwa potrzeby.

W naszej pracy podkreślamy, że wszelkie treści związane z edukacją globalną znajdują swojemają korzenie w określonym systemie wartości. Wspomniany Ten zbiór norm etycznych obejmuje między innymi: sprawiedliwość, równość, pokój, godność, odpowiedzialność, solidarność. W oparciu o kwestięodniesieniu do kwestii odpowiedzialności, która jest jednym z kluczowych elementów edukacji globalnej, zwracamy uwagę na wkład jednostek, państw oraz organizacji międzynarodowych, w tym największej formacji ponadpaństwowej, jaką tworzy ONZ, w rozwiązywanie problemów współczesnego świata. Zdajemy sobie sprawę, że cel celem edukacji globalnej nie wyczerpuje się wyłącznie na przyswajaniujest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale realizuje i ambitne zadanie wychowywania poprzez kształtowanie trwałych postaw prospołecznych, proekologicznych oraz związanych z odpowiedzialną konsumpcją. Dlatego też w naszej pracy nie tyle skupiamy się nie tyle na samej idei zaangażowania, ile staramy się uczynić te treści osobistymi. We wszystkich tematach, nawet najbardziej odległych, poszukujemy perspektywy bliskiej naszemu odbiorcy i przekonujemy, że poprzez drobne, codzienne wybory każdy z nas ma wpływ na kształtowanie warunków życia obecnego obecnych i przyszłych pokoleń.

Wyżej wymieniona koncepcja znajduje swoje odzwierciedlenie w naszych publikacjach, które są elementem trwałego wsparcia kadry dydaktycznej, poprzez uzupełnianie i rozwijanie treści przekazywanych przez trenerów podczas zajęć praktycznych. Oprócz treści merytorycznych, dużą uwagę poświęcamy zagadnieniom związanym z metodologią i metodyką zajęć, dlatego w skład niniejszej publikacji wchodzą dwie części: teoretyczna i praktyczna. W części teoretycznej układ treści podporządkowany jest trzem zagadnieniom: 1) odpowiedzialności jednostek (każdego z nas), b) odpowiedzialności państwa i podmiotów prywatnych oraz 3) odpowiedzialności organizacji międzynarodowych za rozwiązywanie kluczowych problemów globalnych. Przy okazji ich omawiania poszczególnych kwestii chcemy zainteresować naszych odbiorców narzędziem dydaktycznym, jakim jest eksperyment – nie tylko społeczny, ale też myślowy. Mamy nadzieję, że wykorzystanie pomysłów zawartych w kolejnych „pozycjach katalogu doświadczalnego ” skłoni uczniów do bycia wnikliwymi obserwatorami coraz bardziej złożonej rzeczywistości, dzięki czemu przyczyni się do lepszego rozumienia przez nich zjawisk społecznych przez uczniów poprzez skłonienie ich do bycia wnikliwymi obserwatorami coraz bardziej złożonej rzeczywistości. W Przy realizacji opisanych tam zadań będą pomocne materiały źródłowe zamieszczone na końcu rozdziałów.

Zdajemy sobie sprawę, że współczesny rozwój technologii oraz sposobów komunikowania się niekoniecznie sprzyja nabywaniu pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy. Obecnie lektura sprowadza się często do przeglądania krótkich wiadomości tekstowych lub wpisów na portalach społecznościowych. Dlatego też i w naszej publikacji znajdziecie znajdą Państwo krótkie cytaty i nietypowo brzmiące tytuły rozdziałów. Ich zadaniem nie jest jednak wyłącznie przyciągnięcie uwagiMają nie tylko przyciągnąć uwagę czytelnika, ale także skłonienieale i skłonić go do refleksji nad ich znaczeniem, do czego gorąco zachęcamy.

Mamy nadzieję, że ta nowa pozycja w Bibliotece myśli globalnej Myśli Globalnej Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK będzie dla Państwa pomocą i źródłem inspiracji.


Ścieżki rozwoju - część I
Ściezki rozwoju- część II - SCENARIUSZE
Ścieżki rozwoju. Pakiet edukacyjny” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Karoliny Kudyby oraz Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZnakZNAK. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w roku 2016. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


DO POBRANIA