Globalnie - Odpowiedzialnie 2013

 

Ogólnym celem projektu „Globalnie – Odpowiedzialnie. Zajecia edukacyjne dla nauczycieli”, jest przygotowanie nauczycieli do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i uświadamianie im znaczenia globalnych współzależności.

 

 

Założenia:

Podstawowa edukacja szkolna nie jest wystarczająca, aby młodzież zyskała świadomość globalnych współzależności i była gotowa do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata. Ogólna świadomość wzajemnego powiązania i przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych jest niska, nawet w dużych miastach, gdzie znajduje się wiele organizacji propagujących odpowiedzialny styl życia i informujących o problemach krajów globalnego Południa, jak również organizujących liczne wydarzenia propagujące ideę sprawiedliwego handlu. Zidentyfikowane potrzeby projektu wynikają z naszych dotychczasowych doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji poprzednich projektów.

 

Działania:

 

I. szkolenia dla nauczycieli (poziom podstawowy)


Terminy:

  • 18-20.10.2013 (pierwszy termin)
  • 16-18.11.2013 (drugi termin)

 

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul, Rajska 1 – partner projektu

 

Zaproszenie dla nauczycieli>>>

 

II. Prowadzenie strony projektu www.etyczne.pl.

Strona zawiera nie tylko informacje o samym projekcie, ale dużo użytecznych linków do materiałów związanych z edukacją globalną.

 

 

Spodziewane rezultaty długofalowe:


Długoterminowym rezultatem projektu jest przygotowanie nauczycieli do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i uświadomienie im znaczenia współzależności globalnych, przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych poprzez wsparcie merytoryczne grupy docelowej, a także przygotowanie i rozdystrybuowanie materiału edukacyjnego, który zostanie dostarczony do nauczycieli, organizacji społecznych oraz bibliotek publicznych, który będzie mógł być w przyszłości wykorzystywany przez wszystkich zainteresowanych zarówno dla potrzeb realizacji podstawy programowej (nauczyciele) jak i innych działań edukacyjnych podejmowanych przez trzeci sektor i biblioteki publiczne.

 

Projekt został tak skonstruowany, że zakłada multiplikację, a wypracowane efekty nie mogą pozostać bez kontynuacji. Po zakończeniu jego finansowania zamierzamy kontynuować - w ramach prowadzonej działalności statutowej - jego kontynuację w całości lub w rozwijając poszczególne działania w zależności od rekomendacji zawartych w raporcie ewaluacyjnym i możliwości pozyskania wsparcia finansowego w przyszłości. Na pewno zamierzamy wykorzystać rezultaty projektu w kolejnych latach przy kontynuowaniu wątku edukacji globalnej i obywatelskiej w naszych nowych działaniach.

 

PARTNER PROJEKTU:


WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIE