Globalnie -Lokalnie-Odpowiedzialnie 2014

Cel i działania

 

Ogólnym celem projektu jest przygotowanie uczestników do stawiana czoła wyzwaniom współczesnego świata, w którym globalne współzależności mają fundamentalne znaczenie. Aby osiągnąć zakładany cel i uświadomić możliwie szerokiej publiczności jak ważne jest rozumienie dynamicznie zmieniającego się świata i procesów globalnych w naszym projekcie przeprowadzone zostaną 3 rodzaje szkoleń dla nauczycieli uwzględniające różny poziom wiedzy uczestników, warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych.

 

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2014 przeprowadzone zostaną wydarzenia wirtualne przy wykorzystaniu mediów społecznościowych. Dzięki tak zaplanowanym działaniom w sposób bardziej trwały i systemowy utrwalimy wśród uczestników projektu świadomość i znaczenie globalnych współzależności, dynamicznie zmieniającego się świata i przenikania systemów kulturowych, środowiskowych czy politycznych.

 

Konieczność przygotowania nauczycieli i młodzieży do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata nabiera większego znaczenia w obecnej sytuacji politycznej w Europie, która po raz pierwszy od ponad 25 lat staje w obliczu poważnego kryzysu na swoim obszarze. To już nie gdzieś daleko, ale zupełnie blisko nas mają miejsce wydarzenia istotne dla nas i dla naszej przyszłości i są namacalnym przykładem wpływu procesów globalnych na jednostkę i wpływu jednostki na globalne procesy.

 

Rezultaty

Długoterminowym rezultatem projektu jest przygotowanie nauczycieli i młodzieży do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i uświadomienie im znaczenia współzależności globalnych, przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych poprzez wsparcie merytoryczne grupy docelowej. Poszczególne działania projektu zostały dostosowane maksymalnie do różnych możliwości percepcji i potrzeb beneficjentów (różne poziomy szkolenia nauczycieli, warsztaty dla młodzieży i dzieci). Taka konstrukcja pozwala każdemu uczestnikowi na podejmowanie działań i zgłębianie wiedzy nt. edukacji globalnej zgodnie z jego możliwościami. Dostarczamy umiejętności samodzielnego poszukiwania źródeł i widzenia wydarzeń i problemów w perspektywie globalnej.

 

Projekt został tak skonstruowany, że zakłada multiplikację, a wypracowane efekty nie mogą pozostać bez kontynuacji. Po zakończeniu tegorocznego finansowania zamierzamy kontynuować - w ramach prowadzonej działalności statutowej - w całości lub w rozwijając poszczególne działania w zależności od rekomendacji zawartych w raporcie ewaluacyjnym i możliwości pozyskania wsparcia finansowego w przyszłości. Na pewno zamierzamy wykorzystać rezultaty projektu w kolejnych latach przy kontynuowaniu wątku edukacji globalnej i obywatelskiej w naszych nowych działaniach.

 

Projekt jest realizowany w okresie od 15 maja do 31 grudnia 2014 roku.

Strona towarzysząca projektowi: www.etyczne.pl

 

Organizator

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

ul. Kościuszki 37

30-105 Kraków

Tel. 12 61 99 586

www.fundacja.znak.org.pl

fundacja@znak.org.pl;

 

Projekt Globalnie-Lokalnie-Odpowiedzialnie jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2014