Globalnie-Lokalnie-Aktywnie. Projekt dla bibliotek - 2015

 

Cel i działania:


Ogólnym celem projektu jest przygotowanie bibliotekarzy i uczniów do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i uświadamianie im znaczenia współzależności globalnych, przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

 

Bezpośrednim celem projektu jest tłumaczenie przyczyn i konsekwencji problemów globalnych dotykających współczesnego świata, zwiększenie liczby osób rozumiejących świat jako złożony i dynamicznie zmieniający się system, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń i ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

 

Działania:

 

  • 90 - godzinny kurs dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych z zakresu edukacji globalnej;
  • przeprowadzenie cyklu warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych korzystających z zajęć organizowanych w bibliotekach publicznych;
  • przeprowadzenie wydarzeń w Tygodniu Edukacji Globalnej przez uczestników kursu.

 

 

Rezultaty:


Długoterminowym rezultatem projektu jest przygotowanie bibliotekarzy i dzieci do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i uświadomienie im znaczenia współzależności globalnych, przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych poprzez wsparcie merytoryczne grupy docelowej, a także przygotowanie i rozdystrybuowanie materiału edukacyjnego, który zostanie dostarczony do bibliotekarzy, organizacji społecznych oraz bibliotek publicznych, który będzie mógł być w przyszłości wykorzystywany przez wszystkich zainteresowanych zarówno dla potrzeb działań edukacyjnych podejmowanych przez biblioteki publiczne oraz realizacji podstawy programowej. Głównym efektem realizacji projektu jest przygotowanie ośrodków pozaformalnej edukacji globalnej w publicznych bibliotekach. Biblioteki mają zapewnioną trwałość instytucjonalną, działają we wszystkich gminach (gminy mają obowiązek utrzymywania biblioteki) często pozbawionych np. domów kultury (których gminy nie muszą utrzymywać). Instytucjonalność i statutowy wymóg realizacji zadań edukacyjnych przez biblioteki publiczne zapewnia trwałość projektu i mierzalne efekty realizacji projektu.

 

 

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

strona towarzysząca projektowi: www.etyczne.pl

 

 

Organizator

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

ul. Kościuszki 37

30-105 Kraków

Tel. 12 61 99 586

www.fundacja.znak.org.pl

fundacja@znak.org.pl

 

Projekt Globalnie-Lokalnie-Aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotkeach publicznych jest współfinansowany ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2015

 

http://www.etyczne.pl/files/100/MSZ%5B2%5D.jpg