Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 2011

 

Dzień Praw Człowieka ustanowiony został decyzją Zgromadzenia Ogólnego NZ w 1950 roku. 10 grudnia obrano jako datę obchodów ze względu na przypadającą tego dnia rocznicę uchwalenia w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

 

Zapisano w niej najważniejsze prawa przysługujące wszystkim ludziom, niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych: prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w razie prześladowania; zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa; prawo do życia w godziwych warunkach materialnych.

 

 

Deklaracja stała się podstawą międzynarodowych dokumentów chroniących prawa człowieka. Wiele krajów włączyło treść jej artykułów do swoich wewnętrznych regulacji prawnych. Część późniejszych umów międzynarodowych, dotyczących praw człowieka, zostało opartych na artykułach Deklaracji.

 

Poszanowanie praw człowieka to podstawowy warunek realizacji Milenijnych Celów Rozwoju Narodów Zjednoczonych, przede wszystkim jednak Celu 1, definiującego potrzebę zmniejszenia na świecie obszarów biedy i głodu, a więc odwołującego się do fundamentalnego prawa do poszanowania ludzkiej godnośći.

 

 

Ochrona praw człowieka to także podstawowy warunek zrównoważonego rozwoju, którego założenia stanowią fundament działań UNESCO we wszystkich obszarach tematycznych, w których Organizacja realizuje swoje programy: edukacji, kultury, nauki oraz informacji i komunikacji. Fundamentalne z punktu widzenia ochrony praw człowieka zagadnienia to: powszechny dostęp do edukacji i do godziwych warunków życia, wyrównanie praw i szans rozwojowych kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na odmienność etniczną, kulturową i religijną, jak również z racji choroby, w tym przede wszystkim stygmatyzacji osób cierpiących na HIV /AIDS. (www.unesco.pl)

 

 

>>Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

(2011-12-09)