Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

10 grudnia 2012 r.

 

Każdy ma prawo do bycia wysłuchanym i kształtowania decyzji, które dotyczą jego społeczności. Prawo to zapisane jest w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i dokumentach prawa międzynarodowego. Szczególnie artykuł 25. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych odnosi się do tej kwestii.

 

W ciągu ostatniego stulecia poczyniliśmy niezaprzeczalny postęp w kwestii włączania osób pochodzących z wrażliwych grup społecznych do życia społeczno-ekonomicznego kraju.

 

Ciągle jednak wiele grup i pojedynczych osób spotyka na swojej drodze zbyt wiele przeszkód. Kobiety mają prawo głosu niemal wszędzie na świecie, jednakże pozostają niedoreprezentowane w parlamentach i nie biorą udziału w procesach pokojowych. Zbyt mało kobiet sprawuje wysokie urzędy państwowe i wysokie stanowiska w korporacjach, a także inne stanowiska decyzyjne. Ludność rdzenna często spotyka się z obojętnością i dyskryminacją, która uniemożliwia im pełne korzystanie z przysługujących im praw. Mniejszości religijne i etniczne, osoby niepełnosprawne i te o innej orientacji seksualnej czy poglądach politycznych, często mają utrudniony dostęp do udziału w kluczowych instytucjach i procesach decyzyjnych. Wszyscy członkowie społeczeństwa, z całą jego różnorodnością, powinni być reprezentowani w instytucjach publicznych i brać udział w dyskusjach społecznych.

 

Ogólnie rzecz biorąc, w niektórych częściach świata obserwujemy nasilenie alarmujących zagrożeń dla demokratycznych rządów i osiągnięć, które zostały tak ciężko wypracowane. Istnieją państwa, gdzie grupy społeczeństwa obywatelskiego spotykają się z rosnącymi naciskami i restrykcjami. Ustawodawstwo w tych krajach zostało specjalnie wymierzone w organizacje społeczeństwa obywatelskiego, praktycznie uniemożliwiając ich funkcjonowanie. Obrońcy demokracji muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Wszyscy powinniśmy wyrazić zaniepokojenie tym odwrotem od demokracji.

 

Nawet w społeczeństwach o rozwiniętej demokracji należy dążyć do poprawy istniejącej sytuacji. Żaden kraj nie osiągnął poziomu, w którym wszyscy jego obywatele mogliby cieszyć się z możliwości pełnego uczestnictwa w życiu publicznym. Nie wszyscy ludzie mogą korzystać z prawa do bycia wybranym na publiczne urzędy czy prawa do równego dostępu do usług publicznych. Uchwalanie nowych praw czy unieważnianie niesprawiedliwych zapisów nie zawsze jest skuteczne. Zbyt często spotykamy się z dyskryminacją, która łączy się z trudnymi do przezwyciężenia barierami i uprzedzeniami.

 

Dobrobyt i prawidłowe funkcjonowanie każdego narodu wiążą się z koniecznością istnienia prężnie działających grup społecznych. Organizacja Narodów Zjednoczonych potępia wszelkie próby zagrażające ich istnieniu. W Dniu Praw Człowieka ONZ podkreślmy ważność prawa do uczestnictwa w życiu publicznym kraju, prawa do wolności opinii i wyrażania jej, a także prawa do spokojnego zgromadzenia i stowarzyszenia się. Są one ze sobą nierozerwalnie powiązane.

 

Prawo międzynarodowe jest jasne: Nie ważne kim jesteś czy gdzie mieszkasz, twój głos się liczy. W tym Dniu zjednoczmy się w obronie naszego prawa do bycia usłyszanym. (http://www.unic.un.org.pl/)